Categories
Health News

ภาวะแองจิโออีดีมาจากกรรมพันธุ์

ภาวะแองจิโออีดีมาจากกรรมพันธุ์เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อย โดยมีลักษณะการบวมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำๆและคาดเดาไม่ได้ในอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจสร้างความเจ็บปวด ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม CRISPR ที่ประสบความสำเร็จในการบรรเทาอาการบวมและลดความถี่ของการโจมตี

ที่ระดับขนาดยา 25 และ 75 มก. โดยทั่วไปแล้ว NTLA-2002 สามารถทนต่อยาได้ดี และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่มีความรุนแรงน้อย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการฉีดยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับ 1 และแก้ไขได้ภายในหนึ่งวัน ไม่มีความเป็นพิษที่จำกัดขนาดยา ไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับ 3 หรือสูงกว่าที่สังเกตได้จนถึงปัจจุบัน